Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

9135 9883
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viapoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viapoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
To był długi dzień bez ciebie, mój przyjacielu.
Opowiem ci o nim, gdy znowu się spotkamy.
0296 6ffe
Reposted fromwymaziane wymaziane viastrangeme strangeme
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaZlaKobieta ZlaKobieta
5208 427f

July 09 2015

9139 f59f
Reposted fromraksha raksha viakatkad katkad
0390 d890
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viakatkad katkad
1473 b9df
Reposted fromaunds aunds viakatkad katkad
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakatkad katkad
6021 2acc
Reposted fromdelain delain viakatkad katkad
7551 4cbc
Reposted fromdelain delain viakatkad katkad
3695 d193
Reposted fromdelain delain viakatkad katkad
8481 02c0
Dumny tak bardzo.
Reposted fromsztefanix sztefanix viakatkad katkad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl